Arheologija zgodnjega srednjega veka 2

Arheologija zgodnjega srednjega veka 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Milavec Tina

Vsebina

Slovani in njihovo razseljevanje. Razmerje do staroselcev. Politično-zgodovinski okvir med 7. in 11. stoletjem. Ponovno pokristjanjevanje in prve cerkve. Tipokronologija predmetnih artefaktov na vzhodnoalpskem področju in v sosednjih pokrajinah. Prehod v visoki srednji vek in začetki fevdalizacije.