Arheologije sveta

Arheologije sveta

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vilogorac Brčić Inga, izr. prof. dr. Črešnar Matija, prof. dr. Šprajc Ivan

Študentje bodo seznanjeni z arheologijo Starega Egipta od preddinastičnega obdobja (pred 4000 pr.n.št.) do rimske zasedbe (1. st.pr.n.št.). Ob tem bodo spoznavali tudi zgodovino najpomembnejših odkritij(od poročil antičnih avtorjev do današnjih raziskav arheologov in egiptologov) pri čemer bo poudarek na kritični refleksiji različnih načinov raziskovanja v različnih zgodovinskih obdobjih. Spoznali bodo tudi temeljna dejstva o oblikah in razvoju kultur Mezoamerike. Poleg obravnavanja samega kulturnogeografskega območja in kronološkega pregleda razvoja mezoameriških kultur bodo predstavljeni tudi naravni dejavniki, ki so pogojevali nastanek državno organiziranih družb. Ob upoštevanju tako splošne panmezoameriške kulturne enovitosti kot tudi časovno in regionalno pogojenih variacij bo poudarek na iskanju razlag za nastanek in razvoj posameznih kulturnih prvin, na njihovi medsebojni povezanosti znotraj določenega naravnega in kulturnega konteksta ter na razlogih, ki so pripeljali do podobnosti in razlik v primerjavi z drugimi arhaičnimi civilizacijami. Pregledno bodo predstavljene gospodarske osnove kultur obeh svetovnih regij, oblike družbenopolitične organizacije in ostale pomembnejše kulturne manifestacije, med katere sodijo arhitektura, naselbinski vzorci, tehnološki in znanstveni dosežki,trgovina, religija itd. Glede nato, da so se predkolumbovske kulture razvile neodvisno od tistih v Starem svetu, naj bi poznavanje tovrstnih dejstev prispevalo tudi k razumevanju splošnih zakonitosti v procesih evolucije kulture.

Bard, K. B., 1998, Encyclopedia of the Archaeology of ancient Egypt, London in New York. 938 str.
Midan-Reynes, B. 2000, The Prehistory of Egypt, London. 269 str. Shaw, I. 2003, The Oxford history of Ancient Egypt, London. 525 str.
Adams, R. E. W., Prehistoric Mesoamerica. Norman: University of Oklahoma Press, 1991. 454 str.
Adams, R. E. W.–M. J. MacLeod, ur.,The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol.2: Mesoamerica. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 455 str.
Carrasco, D., ur., The Oxford encyclopedia of Mesoamerican cultures, 3 zv. Oxford: Oxford University Press, 2001 1385 str.
Köhler, U., ur., Alt-Amerikanistik: Eine Einführung in die Hochkulturen Mittel- und Südamerikas. Berlin: D. Reimer, 1990. 664 str.
M. P. Weaver, The Aztecs, Maya and their predecessors. San Diego: Academic Press, 1993. 567 str.

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja. V slovenskem jeziku ni ustreznih tekstov.