Arheološka teorija in zgodovina

Arheološka teorija in zgodovina

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Predmet obravnava zgodovino arheološke znanstvene misli in praks (od antike do sodobnega časa) in temeljna epistemološka vprašanji arheološke vede (predmet arheologije, temeljna orodja in njihov spoznavni domet, arheološke prakse v konkretnih družbenozgodovinskih kontekstih, sodobni konceptni aparat). Vsebina združuje tri sklope:
a) zgodovina vede (Nastanek zgodovinske misli v antiki in arheološki elementi v njej; Srednjeveška ideja zgodovinske vede; Renesančno in razsvetljensko antikvarstvo kot praksa in osnova vede o predmetih iz preteklosti, triperiodni sistem in tipološko-kronološka orodja; Kulturnozgodovinska paradigma; Procesna arheologija; Poprocesna in postmoderna arheologija;
b) razvoj in rabe temeljnih konceptnih orodij (materialna kultura, kronologija, tipologija, kultura v arheološki interpretaciji, družbeni sistemi, strukture in spremembe).
c) ključni kulturnoantropološki koncepti v arheologiji (teorije kulture, teorije menjave, teorije sorodstva).