Knjižne vsebine v popularni kulturi

Knjižne vsebine v popularni kulturi

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Vsebina

Študentke in študenti se uvodoma spoznajo z razvojem razmerja med 'visoko' in popularno kulturo od njegovih začetkov v času weimarske klasike do današnjih dni. Spoznajo osnovne teorije popularne kulture in kulturne industrije (Adorno, Benjamin, Williams, Baudrillard, Jameson, Bourdieu, Groys), in se ob izbranih primerih soočijo z različnimi oblikami kulturnega posredovanja in z uporabo književnih vsebin v sekundarnih medijih (prehodi v film, strip, glasbo, digitalne medije). Primere kritično reflektirajo in ugotavljajo prednosti in slabosti novega medija.
Pridobljeno znanje jim omogoča poglobiti usposobljenost za ravnanje z knjižnimi vsebinami, pa tudi zavedanje o interakciji knjižnih vsebin z drugimi oblikami prezentacije in s socialnim okoljem.