Muzeologija

Muzeologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Namen predavanj je seznanjanje študentov z muzeologijo, ki proučuje muzealnost muzejskih predmetov, dejavnost muzejev, muzejsko teorijo in prakso zaradi varovanja dediščine, njene interpretacije in prenosov njenih sporočil. Predavanja so razdeljena na naslednje tematske sklope:
- zgodovina muzejev (splošen pregled nastanka zbirk in razvoja muzejev v Evropi)
- razvoj muzejstva na Slovenskem (nastanek in razvoj zbirk in muzejev na Slovenskem)
- muzeologija kot posebna stroka (vsebina in naloge muzeologije, splošna in teoretična muzeologija)
- muzejski predmet (različni modeli študija predmetov, predmet kot nosilec podatkov, interpretacija muzejskih predmetov)
- deponiranje in varovanje predmetov (ureditev muzejskih depojev in pogoji varovanja)
- muzejska dokumentacija (proces muzejske dokumentacije, računalniška obdelava podatkov)
- muzeologija in temeljne znanstvene discipline (interdisciplinarno sodelovanje med muzeologijo in temeljnimi znanstvenimi disciplinami, informacijske in komunikacijske naloge muzeologije)
- muzejska razstava (analiza muzejskih razstav, muzejska interpretacija resničnosti, razstava kot muzejska komunikacija)
- stalna muzejska razstava (zahteve pri pripravi in postavitvi stalne muzejske razstave)
- nove oblike muzejske prakse (muzej na prostem, eko muzej, naravni park, otroški muzej)
- poslanstvo muzejev (muzej in identiteta, muzeji kot mediji informiranja in komuniciranja).

- Ivo MAROEVIĆ: Uvod u muzeologiju, Zagreb 1993.
- Garry EDSON, David DEAN: The Handbook for Museums, London, New York 1994.
- Susan Mary PEARCE: Museums, Objects and Collections: a Cultural Study, 1998.
- John M. A. THOMPSON (ur.): Manual of Curatorship, A Guide to Museum Practice, London 1992.
- Kevin WALSH: The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World, London 1992.
- Barry LORD, Gail DEXTER: The Manual of Museum Exhibitions, Walnut Creek 2002.
- Eilean HOOPER-GREENHILL: Museums and their Visitors, London, New York 2000.
- Zborovanje Društva muzealcev, Gradivo s posvetovanja, Šmarješke toplice 1991, Dobrna 1993, Idrija 1995, Murska Sobota 1997, Bohinj 1999,Velenje 2001, Ptuj 2003, Portorož 2005.
- Muzeoforum, Zbornik muzeoloških predavanj 1991, 1992/93, 1993/94, 1995/96, Ljubljana 1993 – 1996.
- Izbrane razprave iz muzeoloških revij: Argo, Informatica museologica, Museum, Museums Journal.