Obdobja in slogi v slovenski književnosti

Obdobja in slogi v slovenski književnosti

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Perenič Urška

Opredelitev pojmov književnost, slovstvo, pismenstvo, leposlovje. Odnosi tekst, kontekst institucij in jezikov: zamudništvo, zavrta avtonomizacija, reducirana recepcija evropskih smeri, faze pospešenega razvoja. Srednjeveško slovstvo in pismenstvo v procesu pokristjanjevanja. Humanistični vidik protestantizma, jezikovni nazor in normiranje, reforma cerkve, šolstvo, besedila v in o slovenščini. Protireformacija in barok: plemiška etiketa, tematsko-stilne značilnosti pridige, versko gledališče, znanost. Posvetna književnost razsvetljenstva, prerodne kulturne zamisli na ozadju meščanske revolucije, reforme, praktično in poučno slovstvo, zgodovina, hibridnost elitnega almanaha, dramatika, predromantična poezija, ljudski bukovniki. Estetska avtonomnost v romantiki, etnocentrična in klasična estetika, abecedna in cenzurna vojna, razvoj lirike, obdelava ljudske pesmi, začetek kritike in literarne zgodovine. Programiranje realističnega pripovedništva, pomen kritike, tipi kratke proze, hibridnost romana, postromatična poezija, poetični realizem in naturalizem. Izvor, specifika, žanrska razvitost, slogovna sinkretičnost moderne, evropski estetski in filozofski impulzi, subjektivizem, antimimetičnost, lirizacija. Družbena in duhovna kriza po 1. svet. vojni, revolucija, optimalna projekcija, kontekst avantgard, vpliv psihoanalize, prenavljanje izraza, monataža, groteska, vizija. Socialna orientacija literature med vojnama, krogi kritične inteligence, prenovitvena gibanja, stilna redukcija, prozaizacija, dokumetnarnost, historičnost. Modernizem in odpor do kulturne politike, nove filozofske in epistemske paradigme, literatura absurda, neoavantgardni reizem in ludizem, postmodernizem.

- Darko Dolinar, Marko Juvan (ur.): Kako pisati literarno zgodovino danes. Ljubljana, ZRC SAZU, 2003.
- Ivan Prijatelj: Izbrani eseji I: Duševni profili slovenski preporoditeljev. Ljubljana, SM, 1952, 79–314. Jože Koruza: Slovstvene študije: K problematiki slovenskega preroda (201–217); Konstituiranje slovenske posvetne književnosti in njenih žanrov (235–244); Akademije na slovenskem v
- XVII in XVIII. stoletju (195–200). Ljubljana, ZIFF, 1991.
- Anton Slodnjak: Pogledi na slovensko književnost, Lj., Nova revija, 1999.
- Boris Paternu: France Prešeren, 1800–1849, Ljubljana – Celovec, Dr. A. Kovač – ZIFF, 1994.
- Boris Paternu (ur.): Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi (Obdobja 2). Ljubljana, FF, 1981.
- Boris Paternu (ur.): Obdobje realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi (Obdobja 3). Ljubljana, ZIFF, 1982.
- Zadravec, Franc (ur.), 1983: Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi
- (Obdobja 4). Ljubljana, ZIFF, Oddelek za sl. jezike in SSJLK.
- Zadravec, Franc (ur.), 1984: Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi
- (Obdobja 5). Ljubljana, ZIFF, Oddelek za sl. jezike in SSJLK.
- Juvan Marko: Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana, LUD Literatura, 2006.