Razvoj podeželja

Razvoj podeželja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Primožič Tadeja, doc. dr. Bartulović Alenka

Vsebina

Predmet seznanja študente s sodobnimi antropološkimi raziskavami podeželja, ki obravnavajo transfromacije podeželja v luči političnih in ekonomskih sprememb. Obravnava dosedanje raziskave podeželja v slovenskem in globalnem kontekstu. Posebna pozornost je namenjena vprašanju družbeno-kulturne dinamike v ruralnih skupnostih, percepcije podeželja in razumevanju odnosov moči med podeželjem in mestom.

Na predavanjih se študentje in študentke seznanijo z vlogo etnologa oziroma kulturnega antropologa, ki posreduje med ohranjanjem kulturne dediščine in načrtovanjem razvoja podeželja. Spoznajo osnovno terminologijo, dosedanje dejavnosti na področju načrtovanja razvoja podeželja v Sloveniji in tujini, izhodišča projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi, druge aktualne projekte razvoja podeželja, posamezne primere dobrih praks, zakonodajo in posamezne institucije, ki v Sloveniji in tujini delujejo na področju razvoja podeželja, ter spremljajo aktualno dogajanje.

Predmet tudi seznanja študente s sodobnimi antropološkimi raziskavami podeželja. Predavanja na podlagi različnih študij primerov pokažejo tudi na pomen etnološkega in antropološkega znanja pri kritičnem preizpraševanju dominantnih politik razvoja podeželja.V okviru vaj se študentje in študentke seznanijo s primeri dobrih praks razvoja podeželja na terenu in se naučijo uporabiti znanje, pridobljeno na predavanjih, pri pripravi konkretnih primerov projektov razvoja podeželja.