Slovensko strokovno besedilo

Slovensko strokovno besedilo

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Vsebina

Vrste raziskovalnega dela v uporabnem jezikoslovju in prevodoslovju: povezava med teoretičnimi izhodišči raziskovanja, uporabljenimi metodami dela in interpretacijo rezultatov.
Seminar na splošno predstavi komunikacijske strategije, v nadaljevanju pa jih študentke in študenti aplicirajo na akademski diskurz. Poudarek je na spoznavanju specifike akademskega diskurza v razmerju do vseh drugih tipov diskurza. Pri samostojnem projektnem delu se študentje osredotočajo na vprašanja (a) izbor metode in opisa metodologije raziskovalenga dela, (b) načrtovanje, pripava in analiza gradiva, (c) argumentacijo v diskurzu in (č) jezikovno in slogovno podobo strokovnega besedila v okviru samostojnega raziskovalnega dela in njegove popularizacije.