Struktura govorne izmenjave

Struktura govorne izmenjave

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Vsebina

Strukturalno pojmovanje govora in deskripcija realnosti individualne jezikovne rabe. Pragmatika: govorno dejanje, konstativ, performativ, eksplicitni in implicitni performativ. Teorija izrekanja: deiktične prvine govora. Analiza spontanega govora. Teorija komunikacijskih strategij.
Dialog. Govoreči in naslovnik v govorni izmenjavi. Komunikacijske strategije. Kontekst: spremenljivke in univerzalije govornih manifestacij. Preplet skladnje, semantike in prozodije v spontani govorni izmenjavi. Problem enote spontanega govora: poved, govorno dejanje, izrek, govorjeni odstavek. Strateška vloga konektorjev. Formulacija in fokalizacija v spontanem govoru. Vloga mimike in gestikulacije.
Pridobivanje govorjenega korpusa. Problem transkripcije spontanega govora. Program za akustično analizo govora Praat. Aplikacije analize govora: usvajanje jezika, razpoznavanje in sinteza govora, forenzična lingvistika.