Teorije čustvenih in vedenjskih težav

Teorije čustvenih in vedenjskih težav

Ure predavanj: 52

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 8

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Kroflič Robert

- Pojmovna opredelitev področja čustvenih in vedenjskih težav
- Interdisciplinarnost obravnave oseb s čustvenimi in vedenjskimi težavami
- Dejavniki razvoja patologije pri človeku preko koncepta nature – kulture
- Represivnost vzgoje/socializacije med kulturo in naturo
- Normalno – patološko
- Od antropološke opredelitve normalnega-patološkega h kriminološki opredelitvi normalnega-odklonskega
- Prispevki k pedagoški opredelitvi vzgoje-prevzgoje, preventive, discipliniranja, indoktrinacije, manipulacije in pravnih razsežnosti omenjenih pojavov (vprašanje legalnosti in legitimnosti (pre)vzgoje)
- Elementi vzgojnega koncepta šole, pravna in etična razsežnost discipliniranja
- Šola kot inkluzivna, demokratična, pravična in skrbna/solidarna institucija
- Antropološko-pedagoška perspektiva oz. vprašanje oblikovanja

1. Kanduč, Z., Kriminologija (Stranpoti vede o stranpoteh), Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1999. 306 str.
2. Petrovec Z., Kazen brez zločina, Studia humanitatis 1998. 241 str.
3. Kroflič, R., Se je v vzgoji mogoče izogniti kaznovanju? V: Zagotovimo našim otrokom mladost brez kaznovanja (ur. Kornhauser, P. idr.). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. str. 123-134.
4. Kroflič, R. idr.. Kazen v šoli? : izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja Ljubljana 2011. 278 str.
5. Kobolt. A. idr. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi. Ljubljana 2010. 382 str.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from national and foreign literature, available in the libraries and web.