Uvod v jezikovno komunikacijo

Uvod v jezikovno komunikacijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Vsebina

Izvor jezika.
Temeljne jezikovne strukture in njihova koherenca v oblikovanju jezikovnega sporočila.
Opisovanje jezika: vprašanje slovnice kot idealne jezikovne kompetence.
Materni, drugi in tuji jeziki.
Slovenski in francoski metajezik.
Razmerje med govorom in pisavo: reprezentacija, percepcija, produkcija.
Čas v komunikaciji.
Funkcijski razrez jezikovne komunikacije in vloga govorečega subjekta.
Komunikacijske maksime in konverzacija.
Fonocentrizem in problem opisovanja govorne realnosti.
Sporazumevalni položaji: zasebna in javna komunikacija.
Dialog kot temeljna sporazumevala situacija: namen, strategija, učinek.
Prozodija in tvorba jezikovne spontanosti.