Zgodovina institucij

Zgodovina institucij

Ure predavanj: 55

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 5

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Uvodna predavanja: Seznanitev z osnovnimi arhivističnimi pojmi, zvrstmi gradiva in uporabo arhivskih pripomočkov. Del predavanj zato poteka v arhivski ustanovi.
Glavnina vsebine je namenjena spoznavanju institucij kot glavnih ustvarjalcev arhivskega gradiva oz. zgodovinskih virov nasploh. V kronološkem pregledu so sistematično zajeta področja: uprava (svetna in cerkvena), pravosodje, gospodarstvo in družbene dejavnosti. Sprotno kombiniranje s historično geografijo in ilustriranje z arhivskimi viri omogočata sinhrono obvladanje tematike, tj. potrebno orientiranje skozi čas in prostor ter sposobnost presoje, kje in kako iskati vire za določeno raziskavo.