Zgodovinska slovnica francoskega jezika

Zgodovinska slovnica francoskega jezika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

Vsebina

1. Eksterna in interna zgodovina francoskega jezika. Geografski, zgodovinski, družbeni, psihološki in jezikovni dejavniki razvoja.
2. Glasoslovje:
- razvoj francoskih naglašenih in nenaglašenih vokalov in diftongov;
- razvoj konzonantov.
3. Oblikoslovje: razvoj posameznih francoskih besednih vrst od latinščine do romanskih jezikov (samostalnik, pridevnik, števnik, zaimek, člen, glagol, prislov, medmet).
4. Skladnja:
- gradnja sintagme in besedni red;
- zanikanje;
- značilnosti francoskega podredja in priredja.
5. Razvoj francoskega besedišča:
- latinsko besedišče, ki je ohranjeno v francoščini;
- semantične inovacije in dejavniki, ki nanje vplivajo;
- besedotvorje;
- zunanji vplivi na francosko besedišče.
6. Zgodovina francoskega pravopisa.
7. Najstarejša francoska literarna in neliterarna besedila in njihove znanstvene izdaje.
8. Značilnosti francoskega jezika izven Francije.