Znanstvena in strokovna terminologija

Znanstvena in strokovna terminologija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žele Andreja

Razločevanje strokovne od znanstvene terminologije predvsem na podlagi pojmovne zahtevnosti denotata – posledično na podlagi delne različnosti tvornih prvin govornega dejanja. Jezikovnokulturno vprašanje smiselnosti spreminjanja izrazne podobe termina – t. i. domače glede na prevzeto ali citatno – ko gre za isti denotat, vendar deloma različnega naslovnika – znanstvenik/strokovnjak glede na širšo laično javnost. Poimenovalna vloga terminologije, definirana z načelno enopomenskostjo, se pravi z besedilno neodvisnostjo denotativnega pomena – tako rekoč absolutna veljavnost strukturalne analize tovrstnega pomena. Odsotnost konotativnosti in s tem sopomenskosti, zato mogoč le pojav dvojničnosti – načeloma jezikovnopolitični vzroki. Pojav terminologizacije kot poimenovalni vir, temelječ na katerem izmed pomenotvornih postopkov. Determinologizacija – premik denotata iz stroke.

- GORJANC, Vojko. Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok : (ob primeru računalništva in jedrske fizike). V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovenski jezik, (Najnowsze dzieje jezyków słowiańskich). Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998, str. [221]-232.
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. V: POGORELEC, Breda (ur.), SAJOVIC, Tomaž (ur.), POČAJ-RUS, Darinka (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1988, str. 83-91.
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Slovensko leksikalno pomenoslovje : govorica slovarja, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000. 328 str.
- ŽELE, Andreja. Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini) = Sense-formation capabilities of Slovene from the standpoint of /de/terminologisation. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR, Mojca (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, [2008], str. 38. [COBISS.SI-ID 28512813]
- ŽELE, Andreja. Pomensko- in funkcijskoskladenjske lastnosti glede na stopnjo besed/il/ne strokovnosti. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika : povzetki predavanj : summaries : rezjume dokladov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 17.-19. november, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005, str. 38. [COBISS.SI-ID 24436525]
- ŽELE, Andreja. Opredelitve leksike glede na besedilnotipsko raznovrstnost = Definition of lexica according to text-type diversity. Glas. ZRS Koper, 2004, letn. 9, št. 3, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 22271277]
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Tipološki pregled nekaterih vplivov na slovenski znanstveni jezik. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Zbornik prispevkov, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986, str. 23- 41.