Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje

Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Predmet se osrednja na naslednje vsebinske točke:
- raziskovalno delo v jezikoslovju (vrste, teoretična izhodišča, metodološki postopki);
- teoretični modeli in njihova vloga pri razumevanju jezikoslovnih pojavov;
- teoretična izhodišča raziskovanja, uporabljene metode in interpretacija rezultatov;
- raziskovalni projekt (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek);
- zbiranje in obdelava gradiva (delo s korpusi, vzorčenje, osnovni statistični izračuni itd.);
- interpretacija raziskovalnih rezultatov, diskusija.

Biber, D., S. Conrad S. &R. Reppen. 1998. Corpus Linguistics. Investigation of Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 18596445
Haegeman, Liliane. 2010. Thinking syntactically. A Guide to Argumentation and Analysis. Oxford, UK/ Cambridge, Mass.: Blackwell. COBISS.SI-ID - 45308258
Schofield, P. 1994. Quantifying Language. A Researcher's and Teacher's Guide to Gathering Language Data and Reducing It to Figures. Clevedon: Mutilingual Matters. COBISS.SI-ID - 6779234
Swales, J.M. & C.B. Feak. 1999. Academic Writing for Graduate Students. Ann Arbor: The University of Michigan Press. COBISS.SI-ID - 13676642
Študent oz. študentka izbere literaturo glede na svoj raziskovalni projekt.