Južnoslovanski jeziki

Južnoslovanski jeziki

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, izr. prof. dr. Subiotto Namita, prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Hrvaški in srbski jezik:
Spoznavanje teoretičnih izhodišč sodobnih jezikoslovnih smeri, kot so besediloslovje in besedilna analiza, analiza diskurza, analiza žanra, korpusno jezikoslovje, sodobna kontrastivna analiza, in njihova uporabnost v praksi.

Makedonski jezik:
Stil in stilistika. Stilske figure.

Jezikovna sredstva s stilističnega aspekta:
leksika (turcizmi in druga leksika tujega porekla, nestandardna leksika, frazeološki izrazi), fonostilistična sredstva, slovnična izrazna sredstva (kategorija določnosti, kategorija pripovednosti), ekspresivnost in stilna zaznamovanost v skladnji. Analiza jezika in stila izbranih umetnostnih besedil (poezije in odlomkov proznih del iz nove in sodobne makedonske književnosti): izluščenje stilno zaznamovanih enot iz določenega besedila, prepoznavanje oblik, v katerih se stilno zaznamovane enote pojavljajo, pojasnjevanje njihovega pomena in ocenitev ekspresivnosti po posameznih gramatičnih kategorijah, in sicer na ravninah fonostilistike, morfonostilistike, sintaksostilistike, semantostilistike, tekstostilistike (makrostilistike) in grafostilistike.

Hrvaški in srbski jezik
- Badurina, L.: Između redaka – studije o tekstu i diskursu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna nakalda, 2008.
- Balažic-Bulc, T.: Torej, namreč, zato… o konektorjih. Raba in funkcija konektorjev v slovenskem in hrvaškem jezikoslovnem diskurzu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
- Beaugrande R. A. de in W. U. Dressler: Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park, 1992.
- Glovacki-Bernardi, Z.: O tekstu, Zagreb: Školska knjiga,1990
- Gorjanc, V.: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005.
- Ivanetić, N.: Uporabni tekstovi. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za lingvistiku, 2003.
- Lakić, I.: Analiza žanra: diskurs jezika struke. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 1999.
- Pintarić, N.: Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.

Makedonski jezik
- Minova-Gjurkova, L.: Sintaksa na makedonskiot standarden jazik. Skopje: Magor, 2001.
- Minova-Gjurkova, L.: Stilistika na sovremeniot makedonski jazik. Skopje: Magor, 2003.
- Marina Katnić-Bakaršić: Stilistika. Sarajevo: Ljiljan, 2001.
- Minova-Gjurkova, L.: Gramatika na makedonskiot standarden jazik za stranci. Skopje: Univerzitzet »Sv. Kiril i Metodij«, 2007.
- Bojkovska, S./Minova-Gjurkova, L./Pandev, D./Cvetkovski, Ž.: Opšta gramatika na makedonskiot jazik. Skopje: Prosvetno delo, 2008.