Latinščina 1

Latinščina 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: štiri konjugacije (indikativi vseh časov), pet deklinacij (samostalniki in pridevniki), vprašalni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni…) in predlogi.

Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): vzročni, pogojni.

Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov, nagrobnih napisov in lažjih besedil (izbranih v skladu s tematiko arheološke stroke).

Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).

KELLER, A., RUSSELL, S., Latinščina od besed do branja (učbenik in vaje – 1. del), UL FF, Ljubljana 2008 (Yale 2006)
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973
Izbrana latinska besedila in komentarji k posameznim besedilom

Antika - Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995.