Latinščina 2

Latinščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: štiri konjugacije (konjunktivi, deležniki, nedoločniki), glavni in vrstilni števniki, zaimki (svojilni, osebni, oziralni, kazalni, nedoločni…), prislov, stopnjevanje prislova in pridevnikov, deponentniki, nekateri nepravilni, nepopolni in brezosebni glagoli.
Latinska sintaksa: izražanje prepovedi, neodvisni vprašalni in želelni stavki; odvisniki (pregledno): oziralni, vzročni, pogojni; konstrukcije: aktivna in pasivna opisna konjugacija.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov, nagrobnih napisov in lažjih prirejenih izvirnih besedil (izbranih v skladu s tematiko arheološke stroke).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).

KELLER, A., RUSSELL S., Latinščina od besed do branja (učbenik in vaje – 1. del), UL FF, Ljubljana 2008 (Yale 2006)
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973

Izbrana latinska besedila in komentarji k posameznim besedilom.