Leksika in slovnica slovenskega jezika

Leksika in slovnica slovenskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Vsebina

(a) pomen in pomenoslovje, pomenska polja in pomenske relacije;
(b) jezikovni gradniki (govor in pisava), jezikovni gradniki in njihov pomen, specifične lastnosti pomenonosnih jezikovnih gradnikov v slovenščini (predvsem od morfema do besedne zveze in kolokacije);
(c) slovnica, pomen in komunikacija (oblikoslovje, stavčna in nadstavčna skladnja );
(č) leksika in slovnica, slovnica in besedilo.

Ob zavedanju celovitosti delovanja jezika bodo povezana vprašanja skupnega delovanja slovnice in leksike, pri leksiki bo poudarek na leksikalnih opisih, ki so jih tradicionalni jezikoslovni opisi izpuščali, saj niso sodili ne na raven leksikalnih opisov, temelječih na izrazno-pomenskih definicijah leksike, ne na področje klasične slovnice, ki so jo zanimali slovnični vzorci in ne njihova konkretna zapolnitev v besedilih. Tak pristop je še posebej smiseln z vidika prevajalskih procesov, saj na leksikalni ravni omogoča lažje prepoznavanje prevodnih enot.