Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Žele Andreja

Ločevanje med pojmi (a) (izrazna) beseda – leksem oz. slovarska beseda, (b) denotativni, konotativni in pragmatični (leksikalizirani) pomen; razčlenjevanje uslovarjenih pragmatičnih funkcij jezika tudi kot podlaga sociolingvističnih interpretacij.
Prepoznavanje različnosti leksemov z vidika denotata (referenčne vsebine): (a) denotat s pomenom, določljivim s pomenskimi sestavinami (semi) – stavčnočlenske besedne vrste, (b) leksikalizirano govorno dejanje s potencialnimi leksikaliziranimi pragmatičnimi okoliščinami, (b1) prvine govornega dejanja – prostor in čas, (c) razmerje v jeziku – predložna in vezniška beseda.
Na podlagi sintagmatskih in paradigmatskih razmerij ugotavljani pomenotvorni postopki. – V podstavi medleksemskih razmerij – pomembnega stilotvornega sredstva – predvsem paradigmatski vidik.

- KRŽIŠNIK, Erika, SMOLIĆ, Marija. Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), LOKAR, Metka (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999, str. 61–80.
- Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1. knjiga A–H. Uvod, IX–XXV. Ljubljana: DZS, 1970.
- SNOJ, Jerica. Slovarska večpomenskost in Slovensko leksikalno pomenoslovje. Slav. rev., okt.–dec. 2003, letn. 51, št. 4, str. [387]–409.
- SNOJ, Jerica. Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov, (Zbirka Linguistica et philologica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 213 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6500-30-9.
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Pomenski preplet glagolov imeti in biti – njuna jezikovnosistemska stilistika. Slav. rev., okt.–dec. 1998, let. 46, št. 4, str. [293]–323.
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000. 328 str.
- VIDOVIČ MUHA, Ada: Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico. Slavistična revija – posebna številka (v tisku), 2006.
- ŽELE, Andreja. Vezljivostne spremembe novejšega besedja. V: GAJDA, Stanisław (ur.), VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.). Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii - Polskiej; [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2003, str. [113]–130.