Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (februar 2022)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Primož Kuret: Čarobne palice (Glasba na Slovenskem po 1918)

Delo obravnava tri pomembne dirigente, ki so zaznamovali glasbeno poustvarjalnost v Ljubljani na začetku 20. stoletja. To so bili Josef Zöhrer, glasbeni direktor ljubljanske Filharmonične družbe, Václav Talich, dirigent Slovenske filharmonije in opernega orkestra slovenskega Deželnega gledališča, ter Fritz Reiner, Talichov naslednik pri filharmoničnem in opernem orkestru. Osrednja pozornost je namenjena predstavitvi njihovega umetniškega delovanja in interpretaciji odzivov na njihove dosežke v tiskanih medijih obravnavanega obdobja. Delovanje vseh treh dirigentov je bilo za Ljubljano velikega pomena. Vsak izmed njih je tehtno prispeval k dvigu umetniške ravni njenih ansamblov in k splošni kulturi meščanstva. Josef Zöhrer predstavlja credo umetniškega delovanja Filharmonične družbe, Václav Talich in Fritz Reiner pa sta sooblikovala prvi vrhunec slovenskega poustvarjanja simfonične in operne glasbe zgodnjega 20. stoletja.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Ksenija Vidmar Horvat: Revizije spola: študije o ženski v postnacionalni družbi

Revizije spola so študija družbenozgodovinskih preobrazb podobe ženske in ženskih identitet v dobi, ki jo zaznamuje prihod postnacionalne države. Postnacionalna država – zaradi različnih dejavnikov, od globalizacije do feminizacije migracije in slabljenja vloge socialne države –, opušča moderno »spolno pogodbo« nacionalne države. Na njenem mestu uvaja nove modele družbene reprodukcije, pogosto v tesni odvisnosti od tuje ženske delovne sile – od globalnih gospodinj, ki v nacionalne prostore držav gostiteljic vnašajo etnično in kulturno raznolikost ter sodelujejo v reprodukciji, ki jo imenujemo transnacionalna. Sočasno se pluralizirajo kulturne identitete domačega prebivalstva. Vplivi globalizacije ter prehod v neoliberalno ekonomijo ustvarjajo nove prostore za identitetno samoopredeljevanje in razumevanje identitete skupnosti. Ženske, dovčerajšnje reproducentke moderne nacije, v objemu sočasnih sil globalizacije in neoliberalne transformacije družbe postajajo etnično in kulturno heterogeni subjekt postnacionalnega kolektiva.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.  Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Matej Ogrin (ur.): Geografski oris občine Loški Potok (GeograFF)

Pričujoča monografija ponuja dober, zelo raznolik, predvsem pa kompleksen pogled na obravnavano pokrajino, takšnega torej, ki bo brez dvoma tudi v strokovni javnosti prepoznan kot neobhodna podlaga bodočim presojam vplivov in načrtovanja novih posegov. Posebna vrednost publikacije je v tem, da so temeljne geografske raziskave in razlage pokrajinotvornih sestavin dopolnjene še s pogledi drugih strok na zgodovinski razvoj in oblikovanje specifičnega govora. Je primer študije, ki je tudi plod večletnih terenskih raziskovanj profesorjev in študentov geografije v okviru njihovih terenskih vaj.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Martin Heidegger: Načelo razloga (prevod: Aleš Košar)

V slovenskem filozofskem prostoru ne poznamo študije, ki ob pretresanju osnovne postavke mišljenja, namreč, da 'nič ni brez razloga' ('nihil est sine ratione', Leibniz), opozarja in problematizira ton, v katerem se navajeno in običajno podajanje tega rekla izreka. Tako razpre pogled na filozosko zasnutje ustroja sodobne znanosti v njeni metodološkosti; "znanstvena metoda", ki je tu na delu, sestopa do 'zakaj', išče svoj 'ker' in 'zato', si sama podaja in zadaja svoj razlog, svojo utemeljitev. Njena maksima je zadostiti neprotislovnosti, kar posledično omogoči spoznanje, napredek, služnost in blagostanje. Filozofski vpogled v ubrano-zaukazani ton, ki nosi logično podgrajeni sestoj, prestopa golo historičnost, ga sooča z drugimi in drugačnimi načini iskanja in najdevanja resnice, sodb in merodajne zakonitosti: neprotislovnost se mora umakniti širšemu razmisleku o temeljenju in utemeljevanju sploh: o načelu, razlogu in vzroku, obenem pa omogočiti, da v starem zazveni preobrat novega tonskega načina, od katerega si avtor obeta popolno preobrazbo filozofskih predpostavk. Gre za prestrezanje, ujemanje in zajemanje filozofskih subtilnosti, ki ga redko zasledimo, običajno namreč zadoščata preverljivost in ponovljivost, tako za teze humanističnih ved kot za eksperimente in predostavke naravoslovja.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF

  • Thomas Migdalas, Christiane Leskovec: Stufen. Übungsgrammatik (Učbeniki FF)

Za uspešno učenje jezika je ključnega pomena redna uporaba in poglabljanje že pridobljenega znanja. Dobro znanje slovnice je zagotovo nepogrešljiva osnova za čim bolj samozavestno in pravilno uporabo jezika. Učbenik Stufen vsebuje tako najrazličnejše vaje iz vseh pomembnih slovničnih poglavij na različnih težavnostnih stopnjah kot tudi rešitve na koncu knjige, tako da je primeren tudi za samostojni študij. 

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF

  • Dela, št. 56 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

  • Clotho, letn. 3, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

  • Keria: Studia Latina et Graeca, letn. 23, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.  

  • Ars & Humanitas, letn. 15, št. 2 (2021): Stiki in izmenjave med književnostmi Srednje in Jugovzhodne Evrope in Latinske Amerike v času hladne vojne

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF .

 

Zadnje novice

Konferenca o pisanju in objavljanju v sodobnem zgodovinopisju

Utrinek z delavnice

Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu

Dominique Kirchner Reill Univerza v Miamiju

Sing-a-Vision: izzivi so končani, spomini posejani

Uvodni govor dekanje na zaključni prireditvi Sing-a-Vision