Pedagoška praksa I

Pedagoška praksa I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, izr. prof. dr. Retelj Andreja

• Opazovanje pouka nemščine (globalno, selektivno).
• Analiza ogledane učne ure.
• Sprejemanje in dajenje povratne informacije.
• Izdelava zapisnikov s hospitacij.
• Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
• Samostojno poučevanje v obliki mikropoučevanja.
• Poglobljena analiza učbenikov za nemščino.

- Šečerov, N., Mihalič, Z. 2002. Učiteljeva priprava na pouk. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Izbrana poglavja, 25 str.
- KOSEVSKI PULJIĆ, Brigita. Po sledeh razvijanja reflektivnega znanja bodočih učiteljev nemščine. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 3, str. 30-35.
- Kosevski Puljić, B. (2015). Einführung in die Theorie und Praxis der Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Znanstvena založba FF: Ljubljana.
- Kiel, E. et al (2014). Grundwissen Lehrerbildung. Unterricht planen, druchführen, reflektieren. Cornelsen: Berlin. (Izbrana poglavja, 30. str.)
- Schart, M. in Legutke, M. (2012). Lehrerkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Dll 1. Klett-Langenscheidt: München.
Veljavni učbeniki in UN za pouk nemščine v RS.