Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1

Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

Ob branju, analizi in prevajanju avtentičnih besedil se študent seznanja z leksikalno-slovničnimi ter stilističnimi značilnostmi ruskih strokovnih tekstov s področja znanosti ter ekologije.

Na konkretnih primerih se uči uporabljati jezikovna sredstva, s pomočjo katerih lahko izraža vsebine, ki jih taka besedila zahtevajo (kvalifikacija, primerjanje, izražanje možnosti itd). Interpretacija avtentičnih ruskih besedil širi ozaveščenost in poznavanje ruske civilizacije.

1. А.Д.Юдина, Наука без границ. Учебное пособие. Москва ‚ 2004 (с. 11–21‚ 47–74‚ 136–151‚174–207).
2. Е.Е.Жуковская‚ Г.А.Золотова‚ Э.Н.Леонова‚ Е.И.Мотина‚ Учебник русского языка для студентов–иностранцев естественных и технических специальностей‚ I-II, курсы‚ Москва‚ 1984 (с. 26–94‚ 186–223‚ 306–322).
3. Н.М.Лариохина ‚ Практический курс русского языка‚ часть 1 Москва 1997 (с. 6–27‚ 40–56).
4. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия /ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской‚ – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»‚ 2001. – 944 с.