zgodovina

Oddelek za arheologijo

Preverjanje potenciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Primer slovenske Istre

Preverjanje potenciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Primer slovenske Istre

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

Z6-2663

Naziv projekta

Preverjanje potenciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Primer slovenske Istre

Obdobje trajanja projekta

1. 09. 2020 - 31. 08. 2022

Letni obseg

1 FTE

Vodja projekta

Igor Medarić

Veda in področje

Humanistične vede / Arheologija

Sodelujoče raziskovalne organizacije

/

Predstavitev problema

Čeprav so se integrirane neinvazivne raziskave pri nas že dodobra uveljavile, ostaja območje slovenske Istre s pomočjo slednjih precej neraziskano. Sistematične geofizikalne meritve so bile izvedene predvsem v urbanih okoljih priobalnega pasu (v mestih Koper, Izola in Piran), kjer se zelo uspešno uporablja metoda georadarja. Povsem neraziskana pa ostaja notranjost slovenske Istre, z evidentiranimi ostanki sistemov nižinskih in višinskih naselbin, pogosto z neprekinjeno poselitvijo iz različnih arheoloških obdobij od bakrene dobe do srednjega veka. Številčne raziskave dajejo na tipološko in kronološko podobnih najdiščih drugod po Sloveniji pogosto zelo dobre rezultate prav z magnetno metodo, vendar pa rešitve iz enega naravnega okolja niso enostavno prenosljive v drugo in jih je zato potrebno preveriti in prilagoditi glede na naravne danosti, arheološke strukture in cilje raziskav. Arheološke ostaline na tem delu slovenske Istre ležijo v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Gre za homogena tla, ki so pogosto brez debelega kamninskega skeleta, kar praviloma predstavlja ugodno okolje za večino geofizikalnih metod. Eno izmed težav pri prepoznavanju in interpretaciji magnetnih anomalij v takem okolju predstavljajo npr. ostanki temeljev arhitektur, ki so v večini primerov zgrajeni iz lokalnih kamnin, z le šibkim kontrastom v namagnetljivosti napram tlom, ki so posledica preperevanja teh istih kamnin. Za natančno oceno potenciala magnetne metode bodo, poleg izvedbe magnetnih meritev s pomočjo magnetometrov z visoko ločljivostjo, izvedene predvsem meritve vrednosti navidezne magnetne susceptibilnosti na različnih arheoloških in naravnih materialih.

Cilji

Poglavitni cilj raziskave je podati oceno potenciala magnetne metode za prepoznavanje in določanje tipa in fizikalnih lastnosti arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah v slovenski Istri. Za dosego tega cilja, bodo posamezni cilji raziskave še:

1) Ugotavljanje odnosa med predhodno opravljenimi magnetnimi meritvami in geoelektričnimi meritvami (geoscan research G85), predvsem v smislu dopolnitve in podpore pri interpretaciji rezultatov magnetne metode.

2) Izdelava kataloga magnetnih anomalij, ki predstavljajo posamezne tipe arheoloških struktur s tabelami meritev navidezne magnetne susceptibilnost iz vzorcev naravnih in arheoloških materialov. Ta bo skupaj z magnetogrami predstavljal nabor podatkov, ki bo osnova za pomoč pri interpretaciji meritev magnetne metode tudi v prihodnje.

3) Nabor preverjenih naprednih kvantitativnih postopkov obdelav za učinkovito reševanje specifičnih problemov v raziskovalnem okolju.

4) Končna kvalitativna in kvantitativna interpretacija izbranih arheoloških najdišč na podlagi geofizikalnih podatkov

Izvajalec projekta

Igor Medarić je raziskovalec in asistent na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo področje raziskovanja so geofizikalne metode v arheologiji, s poudarkom na magnetno metodo. Kvantitativne analize arheoloških struktur z naprednimi postopki obdelav in magnetnim modeliranjem, ki jih je razvijal v doktorski disertaciji, nadgrajuje v okviru podoktorskega projekta, kjer se osredotoča predvsem na njihovo aplikacijo na arheološka najdišča; v tleh na eocenskem flišu slovenske Istre. 

Vrednotenje učinkovitosti magnetne metode bo izvedeno na tipološko in kronološko različnih arheoloških najdiščih, od bronaste dobe do srednjega veka. Delo bo razdeljeno na štiri sklope, pri čemer bo prvi sklop obsegal delo na terenu z zajemanjem geofizikalnih podatkov. V drugem sklopu bodo podatki natančno obdelani. V tej fazi bodo izvedena tudi podpovršinska arheološka preverjanja (vrtine in/ali testne sonde) posameznih anomalij za pridobitev vseh potrebnih podatkov o fizikalnih lastnostih arheoloških in naravnih materialov. V tretjem sklopu bodo podatki analizirani in zbrani v katalogu. V četrtem sklopu bo predstavljena arheološka interpretacija magnetogramov za posamezna arheološka najdišča. V tem delu bo podana tudi končna analiza z oceno potenciala magnetne metode za območje slovenske Istre.

DS1 (1-9 MESEC):

- historična analiza najdišč,

- zbrani in združeni podatki (aerofotografija, LIDAR…) v GIS,

- izvedba meritev na terenu.

DS2 (6-12 MESEC):

- osnovni postopki magnetnih obdelav,

- analiza rezultatov magnetne metode in geoelektričnega kartiranja,

- izbrane magnetne anomalije bodo preverjane s sondiranji, sočasno bodo izvedene meritve navidezne magnetne susceptibilnosti.

DS3 (13-18 MESEC)

- izvajanje naprednih postopkov obdelav,

- izdelava kataloga anomalij in tabel z vrednostmi navidezne magnetne susceptibilnosti za posamezne arheološke strukture.

DS3 (19-24 MESEC)

- arheološka interpretacija magnetogramov,

- rezultati raziskave z oceno potenciala.


 

  

Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.