Slovenska frazeologija

Slovenska frazeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kržišnik Erika

Vsebina

- Frazeologija kot posebna jezikoslovna disciplina, posebej v slovenskem jezikoslovju – zgodovinski pregled in opis stanja danes. Pojasnitev razmerja med frazeologijo in paremiologijo.
- Oblikovne in pomenske posebnosti frazeoloških enot: merila za odmejitev avtomatiziranih (stalnih) besednih zvez od aktualiziranih (prostih); merila za nadaljnje notranje ločevanje stalnih besednih zvez na nefrazeološke in frazeološke – povezava s pojmom idiomatičnosti.
- Slovarski viri za slovensko frazeologijo. Stanje v sodobnih slovenskih slovarjih (ob odsotnosti slovenskega frazeološkega slovarja zlasti v splošnih enojezičnih, tj. SSKJ in SP, deloma tudi opozarjanje na posebnosti vključevanja frazeoloških enot v dvojezične slovarje).
- Besedilotvorna funkcija frazemov: značilnosti in posebnosti rabe frazeologije v besedilih različnih funkcijskih zvrsti (zlasti v publicističnih in propagandnih besedilih ter umetnostnih besedilih).
- Frazeologija v komunikaciji – posebnosti t. i. pragmatičnih frazemov.