Slovensko-angleško prevajanje II

Slovensko-angleško prevajanje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana, lekt. mag. Grahek Križnar Nina, lekt. mag. Vogrinc Javoršek Urška, red. prof. dr. Limon David John

Vsebina

Predmet obsega:
a) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika angleškega jezika
b) Prevajanje in angleški jezik
Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika: Teorija leksikalnega pomena; načela tvorjenja besednih zvez in vrst besednih zvez; stalne besedne zveze, kolokacije, frazni glagoli, zloženke; prevajanje besednih zvez; register; večplastnost sloga; slog in besedilna vrsta s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso; retorične figure; kontrastivna analiza besedil v angleščini in slovenščini.
Prevajanje in angleški jezik:
Razširjanje splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. Vzporejanje angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenskem jeziku: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd.
Analiza prevodov in izhodiščnih besedil
Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.