Sociolingvistika in analiza diskurza

Sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Vsebina

Poznavanje, vrednotenje in dejavna uporaba različnih pristopov k analizi diskurza. Razmerja med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje. Institucionalizirana jezikovna politika v Sloveniji po 2. svetovni vojni. Kritična analiza diskurza jezikovne politike. Raziskovalna izhodišča kritične analize diskurza v kontekstu prevajanja in tolmačenja. Kritične analize diskurza in razmerij moči med govorci v komunikaciji. Aktivna vloga raziskovalca, ki načrtno zavzema nenevtralno pozicijo z željo po spremembi obstoječega stanja.