Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1)

Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Muchova Zuzana

Vsebina tega predmeta temelji na opisu češkega besedotvornega sistema, tako kot se tradicionalno prikazuje v čeških slovnicah. Namenjen je študiju besedotvorne zgradbe besed, osnovam morfematike, proučevanju zunanje podobe in pomena obrazil in besedotvornih vrst, s pomočjo katerih se tvorijo češke besede.
Pri formalni razlagi češke slovnice je vedno poudarek na primerjavi s situacijo v slovenščini.

Stankovska, Petra. Češka slovnica za bohemiste. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
Kohoutková, Zdeňka. Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje : delovni zvezek. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018.
Mluvnice češtiny I. (poglavje: Tvoření slov). Praha: Academia. 1986.
Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN. 1995. (poglavje: Slovotvorba).
Čechová, Marie a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV. 1996. (Izbrana poglavja.)
Trnková, Alena. Cvičení z české mluvnice. Praha: Univerzita Karlova. (Več ponatisov.)