Uvod v japonsko jezikoslovje 1

Uvod v japonsko jezikoslovje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Pregleden prikaz osnovne zgradbe japonščine od pisave, glasoslovja in morfologije preko ravni stavka oz. povedi do besedilne ravni:
- pisava: definicija pisave; vrste pisave: pleremska, cenemska; oris zgodovinskega razvoja pisave; oris zgodovinskega razvoja in principi zgradbe kitajskih pismenk; principi in oris zgodovinskega razvoja japonskih zlogovnih pisav;
- glasoslovje: temeljni pojmi glasoslovja: glasovni aparat, glasovne enote, glasovni sistem, suprasegmentalne lastnosti; japonski glasovni sistem, japonske specifike (kratki in dolgi samoglasniki, sistem naglaševanja, protistava s slovenskim glasovnim sistemom);
- besedne vrste in njihove značilnosti;
- skladnja (struktura povedka in aktantov, način, vid in čas, modalnost, besedilni členki);
- temelji besediloslovja japonščine (besedilni členki);
- temelji pragmatike (spoštljivi govor, moški in ženski govor).

1. HMELJAK SANGAWA, Kristina, KOBAYASHI, Reiko, KUMAGAI, Yoko, SHIGEMORI BUČAR, Chikako, MAENO, Yoshiaki, SHUKURI, Yukiko. Uvod v japonsko pisavo : hiragana, katakana in prvih 854 pismenk. Ljubljana: Oddelek za azijske in afriške študije Filozofske fakultete, 2003. 383 str. ISBN 961-237-035-4.
2. Andrej Bekeš. Pojmovni okvir za klasificiranje sistemov kitajske in japonske pisave. Azijske in afriške študije III, 1-2, Ljubljana 1999.
3. Seeley, Christopher. A history of writing in Japan. Honolulu: University of Hawai'i Press 2000.
4. Miller, R. A. The Japanese Language. Chicago: Chicago University Press 1967
5. Mitja Saje. Razvoj grafičnih oblik kitajske pisave. Azijske in afriške študije II, 1, Ljubljana 1998.
6. Shibatani Masayoshi "The Languages of Japan", Cambridge UP, 1990.
7. Takubo, N. & Masaoka, T. (1989) Nihongo bunpoo nyuumon (Uvod v japonsko slovnico). Tokyo: Kurosio.
8. Teramura Hideo (1982-1991) Nihongo no sintakusu to imi (Sintaksa in pomen v japonščini) I-III. Tokyo: Kurosio.
9. Tsujimura, Natsuko (1997) An Introduction to Japanese Linguistics. Oxford: Blackwell Publishers.