Uvod v japonsko jezikoslovje 1

Uvod v japonsko jezikoslovje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Vsebina

Pregleden prikaz osnovne zgradbe japonščine od pisave, glasoslovja in morfologije preko ravni stavka oz. povedi do besedilne ravni:
- pisava: definicija pisave; vrste pisave: pleremska, cenemska; oris zgodovinskega razvoja pisave; oris zgodovinskega razvoja in principi zgradbe kitajskih pismenk; principi in oris zgodovinskega razvoja japonskih zlogovnih pisav;
- glasoslovje: temeljni pojmi glasoslovja: glasovni aparat, glasovne enote, glasovni sistem, suprasegmentalne lastnosti; japonski glasovni sistem, japonske specifike (kratki in dolgi samoglasniki, sistem naglaševanja, protistava s slovenskim glasovnim sistemom);
- besedne vrste in njihove značilnosti;
- skladnja (struktura povedka in aktantov, način, vid in čas, modalnost, besedilni členki);
- temelji besediloslovja japonščine (besedilni členki);
- temelji pragmatike (spoštljivi govor, moški in ženski govor).