Zgodovina institucij

Zgodovina institucij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 55

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 5

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Glavnina vsebine je namenjena spoznavanju institucij kot glavnih ustvarjalcev arhivskega gradiva oz. zgodovinskih virov nasploh. V kronološkem pregledu so sistematično zajeta področja: uprava (svetna in cerkvena), pravosodje, gospodarstvo in družbene dejavnosti. Sprotno kombiniranje s historično geografijo in ilustriranje z arhivskimi viri omogočata sinhrono obvladanje tematike, tj. potrebno orientiranje skozi čas in prostor ter sposobnost presoje, kje in kako iskati vire za določeno raziskavo.

Se vsako leto spreminja, javljena ob začetku semestra.