Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

• Vprašanja in problemi vzgoje in izobraževanja so predstavljeni v zgodovinskem kontekstu. Razvoj teorij, konceptov, strategij reševanja problemov ter empirične ugotovitve v tej zvezi. Povezava pedagogike in andragogike z drugimi znanostmi
• Vzgoja in izobraževanje sta obravnavana kot družbeno-zgodovinski fenomen.
• Identificiranje in analiziranje faz, mejnikov v razvoju teorije in prakse vzgoje in izobraževanja od 16. do 20. stoletja: reformacija in protireformacija, Komenský, razsvetljenstvo, neohumanizem, Herbart, reformska pedagogika. Zgodovinska analiza oblik vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, oblik formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in učenja.

• Javornik, M. in Šebart, M. (1991). Herbartov koncept vzgoje. Sodobna pedagogika, št. 3–4, str. 138–147.
• Lawton, D. in Gordon, P. (2002.). A History of Western Educational Ideas. London, Portland: Woburn Press.
• Vidmar, T. (1995). Ideja permanentnega izobraževanja pri J. A. Komenskem v delu Pampaedia (Vsesplošno poučevanje). Andragoška spoznanja, 1, št. 1–2, str. 48–54.
• Vidmar, T. (2005). Nastajanje novoveške stopenjske šolske strukture. Ljubljana: ZIFF.
• Žlebnik, L. (1973). Obča zgodovina pedagogike. Ljubljana: DZS.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles in national and foreign literature in libraries and www.